Tạo QR Code online miễn phí

Công cụ tạo mã QR Code trực tuyến miễn phí cho website, danh thiếp (name card) hay làm Mật khẩu Wifi, Email, Website, Vị trí, SMS, Số điện thoại... Bạn có thể thêm QR Code có logo, hình ảnh riêng giúp tạo điểm nhất, đặc trưng cho QR Code của bạn

Địa chỉ email để nhận thanh toán
USD
%